Noticies

EDICTE Aprovació inicial del projecte d'obra: distribució interior del centre de serveis

 

 

 

 

EDICTE

Aprovació inicial de projecte d'obra:

Distribució interior del centre
de serveis

 

El Ple de l'ajuntament, en sessió de 22 de juny de 2017, va aprovar inicialment el projecte denominat : Distribució interior de la planta primera d' un edifici
existent per a centre de serveis. Pg. Felip Rodes núm. 8 Ivars d'Urgell.

 

Pressupost execució material:
187.700,04 €

13% DG: 21.401,01 €

6% BI: 11.262,00 €

Suma: 223.363,05 €

21% IVA: 46.906,24 €

Pressupost total per contracte (BI+DG+ IVA): 270.269,29 €

El document aprovat se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions, d'acord amb l'art. 235 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els arts. 37 i 38 del ROAS.

 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions el document s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar cap altre acord.

 

Ivars d'Urgell, 26 de juny de 2017

L'alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs