Noticies

PROJECTE CONSTRUCCIÓ PLANTA DE TRACTAMENT D'AIGUA A IVARS D'URGELL

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE TRACTAMENT D'AIGUA AL MUNICIPI D'IVARS D'URGELL

 

ESMENA AL PLEC DE CLÀUSULES

 

1.-Esmena 2 emplaçaments de dipòsit:

Pag. 12 del plec

Punt 1

Millores tècniques:

On hi diu parcel·la 20, polígon 9 TM Anglesola

Ha de dir parcel·la 20 polígon 8 Tm Anglesola

 

2.-Aclariments al Pressupost del projecte

Vistes les consultes efectuades es fan els següents aclariments al pressupost:

- Caldria que la làmina per a impermeabilitzar els dipòsits sigui de polietilè per a ús alimentari (amb certificat), amb un gruix mínim de 1.5 mm, sobre geotèxtil i amb remats amb perfil i cargoleria d'acer inoxidable AISI316.

- Vàlvules de l'equip de filtració: vàlvules pneumàtiques de membrana o de papallona amb actuador pneumàtic que permetin realitzar les operacions de filtrat, rentat i esbaldit de cada filtre de forma independent.

- Sistema pneumàtic: compressor de pistó amb accionament per corretges i motor de 2 CV, calderí de 100 l, filtre, regulador i bloc d'electrovàlvules amb accionament elèctric.

- Bombes d'entrada: Bomba normalitzada de 50 m³ a 25 m.c.a.

- Bomba de neteja: Bomba Grundfos NB 65-160/157 .

 

 

Ivars d'Urgell 5 de maig de 2017

 

 


 

 

ESMENA CLÀUSULA NÚM. 15

DEL PLEC DE CLÀUSULES: Fórmules matemàtiques 

 

Primera esmena

On hi diu:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE 3):

PUNTUACIÓ MÀXIMA 55 PUNTS

En ordre decreixent:

a)Oferta econòmica (IVA separat)......................................... fins a 45 punts

La valoració de les diferents ofertes es farà aplicant la següent fórmula:

Pi=15*(1-(Oi-Omin) / Omín)) +10

Pi = puntuació oferta que s'està valorant

Oi = preu oferta econòmica que s'està valorant

 

Ha de dir:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE 3):

PUNTUACIÓ MÀXIMA 55 PUNTS

En ordre decreixent:

a) Oferta econòmica (IVA separat)........................................ fins a 45 punts

La valoració de les diferents ofertes es farà aplicant la següent fórmula:

Pi=15*(1-(Oi-Omin) / Omín)) +30

Pi = puntuació oferta que s'està valorant

Oi = preu oferta econòmica que s'està valorant

 

Segona esmena:

On hi diu

b) Ampliació del termini de garantia.....................................fins a 10 punts.

 

Es valorarà l'ampliació del termini de la garantia ofertada pel licitador o candidat per damunt del termini
de garantia mínim establert en aquest Plec de clàusules. La valoració es farà d'acord amb el següent criteri:AMPLIACIÓ TERMINI

PUNTS

6   mesos

3,75. punts

12   mesos

7,50 punts

18   mesos

11,25. punts

24   mesos

15 punts

 

 

S'assignaran les fraccions de puntuació corresponents, en funció de la proposta presentada pel candidat o
licitador en relació amb cada tram, quan no s'ajustin exactament als relacionats.

Ha de dir

c) Ampliació del termini de garantia........................................fins a 10 punts.

 

Es valorarà l'ampliació del termini de la garantia ofertada pel licitador o candidat per damunt del termini
de garantia mínim establert en aquest Plec de clàusules. La valoració es farà d'acord amb el següent criteri:

 

AMPLIACIÓ TERMINI

PUNTS

6   mesos

2,5. punts

12   mesos

5 punts

18   mesos

7,5 punts

24   mesos

10 punts

 

S'assignaran les fraccions de puntuació corresponents, en funció de la proposta presentada pel candidat o
licitador en relació amb cada tram, quan no s'ajustin exactament als relacionats.

 

Aprovada esmena 25/04/2017

 

 

 

 

Documents per consulta i/o descarrega.

Estudi BSS        pdf            
Memòria pdf
Planol Emplaçament pdf
Planol Planta pdf
Planol Situacio pdf
Plec Condicions pdf
Pressupost pdf
Plec de clàusules pdf

 

Ultim Full

pdf

Agenda d'activitats

IMG 20170503 131622

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs