Noticies

PROJECTE CONSTRUCCIÓ PLANTA DE TRACTAMENT D'AIGUA A IVARS D'URGELL

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE TRACTAMENT D'AIGUA AL MUNICIPI D'IVARS D'URGELL

  

ESMENA CLÀUSULA NÚM. 15

DEL PLEC DE CLÀUSULES: Fórmules matemàtiques 

 

Primera esmena

On hi diu:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE 3):

PUNTUACIÓ MÀXIMA 55 PUNTS

En ordre decreixent:

a)Oferta econòmica (IVA separat)......................................... fins a 45 punts

La valoració de les diferents ofertes es farà aplicant la següent fórmula:

Pi=15*(1-(Oi-Omin) / Omín)) +10

Pi = puntuació oferta que s'està valorant

Oi = preu oferta econòmica que s'està valorant

 

Ha de dir:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE 3):

PUNTUACIÓ MÀXIMA 55 PUNTS

En ordre decreixent:

a) Oferta econòmica (IVA separat)........................................ fins a 45 punts

La valoració de les diferents ofertes es farà aplicant la següent fórmula:

Pi=15*(1-(Oi-Omin) / Omín)) +30

Pi = puntuació oferta que s'està valorant

Oi = preu oferta econòmica que s'està valorant

 

Segona esmena:

On hi diu

b) Ampliació del termini de garantia.....................................fins a 10 punts.

 

Es valorarà l'ampliació del termini de la garantia ofertada pel licitador o candidat per damunt del termini
de garantia mínim establert en aquest Plec de clàusules. La valoració es farà d'acord amb el següent criteri:AMPLIACIÓ TERMINI

PUNTS

6   mesos

3,75. punts

12   mesos

7,50 punts

18   mesos

11,25. punts

24   mesos

15 punts

 

 

S'assignaran les fraccions de puntuació corresponents, en funció de la proposta presentada pel candidat o
licitador en relació amb cada tram, quan no s'ajustin exactament als relacionats.

Ha de dir

c) Ampliació del termini de garantia........................................fins a 10 punts.

 

Es valorarà l'ampliació del termini de la garantia ofertada pel licitador o candidat per damunt del termini
de garantia mínim establert en aquest Plec de clàusules. La valoració es farà d'acord amb el següent criteri:

 

AMPLIACIÓ TERMINI

PUNTS

6   mesos

2,5. punts

12   mesos

5 punts

18   mesos

7,5 punts

24   mesos

10 punts

 

S'assignaran les fraccions de puntuació corresponents, en funció de la proposta presentada pel candidat o
licitador en relació amb cada tram, quan no s'ajustin exactament als relacionats.

 

Aprovada esmena 25/04/2017

 

 

 

 

Documents per consulta i/o descarrega.

Estudi BSS        pdf            
Memòria pdf
Planol Emplaçament pdf
Planol Planta pdf
Planol Situacio pdf
Plec Condicions pdf
Pressupost pdf
Plec de clàusules pdf

 

Ultim Full

pdf
    seu-e