Notícies

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT CONSTITUCIÓ EMD DE VALLVERD

ANUNCI

APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLVERD

 

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 1 d'abril de 2015, va aprovar inicialment l'expedient i la Memòria per a la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Vallverd, a instància de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, amb les determinacions que es recullen en la Memòria (n/ 498 30/03/2015) la qual consta en l'expedient.

L'acord adoptat i l'expedient se sotmet al tràmit d'informació pública durant un termini de 90 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la darrera publicació del corresponent anunci en el BOP i DOGC. Durant aquest termini es podran formular les al·legacions o recomanacions que es considerin adients. Aquest anunci també s'exposarà al tauler d'anuncis i pag. web de l'Ajuntament.

 

L'expedient es pot consultar en hores d'atenció al públic a les oficines de la Casa de la Vila (Passeig Felip Rodes, 11 d'Ivars d'Urgell).

 

Ivars d'Urgell, 9 d'abril de 2015.

 

 

 

Montserrat Coma Ribera

Alcaldessa en funcions

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a. Fase. Aprov. def. 12-2-2014

 

 

Amidaments

 

149 E NOesp amid.pdf

149 E NOesp amidinst.pdf

149 E NOesp descompinst.pdf

149 E NOesp pressupinst.pdf

149 E NOesp qpreus1inst.pdf

149 E NOesp qpreus2inst.pdf

149 E Portada projecte .pdf

149 E NOesp descomp.pdf

149 E NOesp pressup.pdf

149 E NOesp qpreus1.pdf

149 E NOesp qpreus2.pdf

149 E NOesp resum pressup.pdf

 

Certificació energètica

 

149 E NOesp certifenerget VESTIDORS.pdf

 

Control de qualitat

 

149 E NOesp FITXES PCQ assaig i proves.pdf

149 E NOesp FITXES PCQ comprovacions.pdf

149 E NOesp FITXES PCQ control documental.pdf

149 E NOesp Pla control edificació.pdf

 

Documents

 

Fitxes tècniques

 

149 E NOesp CTEHE1-vestidors.pdf

149 E NOesp F_no _hab_SUA.pdf

149 E NOesp fitxa CTE HS4_Fitxa_exigencies.pdf

149 E NOesp fitxa CTE HS5_Fitxa_exigencies.pdf

149 E NOesp Fitxa_HE3_basic_juliol07.pdf

149 E NOesp FitxaEco1.pdf

149 E NOesp HR facapavelló.pdf

149 E NOesp HR facavestidors.pdf

149 E NOesp RESIDUS_rehabilitacioV5 febrer2011.pdf

149 E NOesp Us_Publica_Concurrencia_CTE_dbSI 2011.pdf

 

Memòria i plec

 

149 E NOesp Llistat-Planols.pdf

149 E NOesp mem construct.pdf

149 E NOesp mem inst.pdf

149 E NOesp Plec Cond Facultat i Econò.pdf

149 E NOesp Plec condtec particulars.pdf

149 E NOesp plec inst.pdf

 

149 E Portada projecte .pdf

149 E Portada projecteplecs.pdf

 

Plànols

 

01 EMP-SITU.pdf

02 PB ACTUAL.pdf

03 PCOB ACTUAL.pdf

04 SECC I FAÇANES ACTUALS.pdf

05 PB DISTRIB I SUPERF.pdf

05.1 PB COTES 1.pdf

05.2 PB COTES 2.pdf

06 PCOB DISTRIB.pdf

07 SECCIÓ I FPRAL I FPOST.pdf

08 FAÇANES LATERALS.pdf

149 E NOesp Llistat-Planols.pdf

I1  INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT.pdf

I2  INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS.pdf

I3  INSTAL.LACIÓ FONTANERIA I CALEFACCIÓ.pdf

IS  INSTAL.LACIO SANEJAMENT.pdf

 

 

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs