Notícies

ANUNCI CONVOCATÒRIA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

 

Obertura sobre 2

La Mesa de contractació per la valoració de la documentació presentada en la contractació de les obres incloses en el "Projecte de Construcció d’una planta de tractament d’ aigua a Ivars d’Urgell" es reunirà d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Obertura del SOBRE 2 .

Dia: 17 de maig de 2017.

Hora: 12.30 hores

Lloc: Seu de l’Ajuntament de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell

Acte PUBLIC

  • Declaració d’admesos i exclosos
  • Obertura sobre núm.2

Ivars d’Urgell, 15 de maig de 2017

L'Alcaldessa

Montserrat Coma Ribera

LICITACIÓ BAR I RECINTE PISCINES ESTIU 2017

 

 

 

                      ANUNCI DE LICITACIÓ

PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR I RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS, ESTIU 2017

 

 

 

ES COMUNICA QUE DES DEL DIA 15 DE MAIG I FINS EL DIA 2 DE JUNY DE 2017,

ES PODEN PRESENTAR LES OFERTES PER A DUR A TERME

L'EXPLOTACIÓ DEL BAR I RECINTE DE LES
PISCINES MUNICIPALS, ESTIU 2017.

EL PLEC DE CLÀUSULES ESTARÀ DISPONIBLE A LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT http://www.ivarsdurgell.cat (NOTÍCIES, AL PERFIL DEL CONTRACTANT I A E-TAULER). TAMBÈ ES PODRAN DIRIGIR A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT.

 

pdf

 

PLEC DE CLÀUSULES   

    

 

 

pdf

ANNEX I

 

 

 

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs