Notícies

LICITACIÓ BAR I RECINTE PISCINES ESTIU 2017

 

 

 

                      ANUNCI DE LICITACIÓ

PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR I RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS, ESTIU 2017

 

 

 

ES COMUNICA QUE DES DEL DIA 15 DE MAIG I FINS EL DIA 2 DE JUNY DE 2017,

ES PODEN PRESENTAR LES OFERTES PER A DUR A TERME

L'EXPLOTACIÓ DEL BAR I RECINTE DE LES
PISCINES MUNICIPALS, ESTIU 2017.

EL PLEC DE CLÀUSULES ESTARÀ DISPONIBLE A LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT http://www.ivarsdurgell.cat (NOTÍCIES, AL PERFIL DEL CONTRACTANT I A E-TAULER). TAMBÈ ES PODRAN DIRIGIR A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT.

 

pdf

 

PLEC DE CLÀUSULES   

    

 

 

pdf

ANNEX I

 

 

 

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT CONSTITUCIÓ EMD DE VALLVERD

ANUNCI

APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLVERD

 

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 1 d'abril de 2015, va aprovar inicialment l'expedient i la Memòria per a la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Vallverd, a instància de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, amb les determinacions que es recullen en la Memòria (n/ 498 30/03/2015) la qual consta en l'expedient.

L'acord adoptat i l'expedient se sotmet al tràmit d'informació pública durant un termini de 90 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la darrera publicació del corresponent anunci en el BOP i DOGC. Durant aquest termini es podran formular les al·legacions o recomanacions que es considerin adients. Aquest anunci també s'exposarà al tauler d'anuncis i pag. web de l'Ajuntament.

 

L'expedient es pot consultar en hores d'atenció al públic a les oficines de la Casa de la Vila (Passeig Felip Rodes, 11 d'Ivars d'Urgell).

 

Ivars d'Urgell, 9 d'abril de 2015.

 

 

 

Montserrat Coma Ribera

Alcaldessa en funcions

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs