Notícies

EDICTE Aprovació inicial del projecte d'obra: distribució interior del centre de serveis

 

 

 

 

EDICTE

Aprovació inicial de projecte d'obra:

Distribució interior del centre
de serveis

 

El Ple de l'ajuntament, en sessió de 22 de juny de 2017, va aprovar inicialment el projecte denominat : Distribució interior de la planta primera d' un edifici
existent per a centre de serveis. Pg. Felip Rodes núm. 8 Ivars d'Urgell.

 

Pressupost execució material:
187.700,04 €

13% DG: 21.401,01 €

6% BI: 11.262,00 €

Suma: 223.363,05 €

21% IVA: 46.906,24 €

Pressupost total per contracte (BI+DG+ IVA): 270.269,29 €

El document aprovat se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions, d'acord amb l'art. 235 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els arts. 37 i 38 del ROAS.

 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions el document s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar cap altre acord.

 

Ivars d'Urgell, 26 de juny de 2017

L'alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

PUNTUACIÓ MILLORES TÈCNIQUES, CRITERIS JUDICI DE VALOR. SOBRE NÚM. 2

 

 

PUNTUACIÓ MILLORES TÈCNIQUES. SOBRE NÚM. 2 pdf

ANUNCI CONVOCATÒRIA OBERTURA SOBRE NÚM. 3

ANUNCI CONVOCATÒRIA
DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

"Projecte de Construcció d'una planta de tractament
d' aigua a Ivars d'Urgell

OBERTURA SOBRE NÚM. 3

D'acord amb el que disposa la Clàusula núm.17 del Ple de clàusules administratives particulars, la Mesa de
contractació procedirà a l'obertura del sobre núm.3 en acte públic:

Dia: 31 de maig de 2017.

Hora: 12.30 hores

Lloc: Seu de l'Ajuntament de l'ajuntament d'Ivars d'Urgell

 

  •    - Lectura puntuació sobre núm. 2.


   - Obertura sobre núm.3

 

Ivars d'Urgell, 25 de maig de 2017

 

L'Alcaldessa

Montserrat Coma Ribera

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs