Notícies

PUNTUACIÓ MILLORES TÈCNIQUES, CRITERIS JUDICI DE VALOR. SOBRE NÚM. 2

 

 

PUNTUACIÓ MILLORES TÈCNIQUES. SOBRE NÚM. 2 pdf

ANUNCI CONVOCATÒRIA OBERTURA SOBRE NÚM. 3

ANUNCI CONVOCATÒRIA
DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

"Projecte de Construcció d'una planta de tractament
d' aigua a Ivars d'Urgell

OBERTURA SOBRE NÚM. 3

D'acord amb el que disposa la Clàusula núm.17 del Ple de clàusules administratives particulars, la Mesa de
contractació procedirà a l'obertura del sobre núm.3 en acte públic:

Dia: 31 de maig de 2017.

Hora: 12.30 hores

Lloc: Seu de l'Ajuntament de l'ajuntament d'Ivars d'Urgell

 

  •    - Lectura puntuació sobre núm. 2.


   - Obertura sobre núm.3

 

Ivars d'Urgell, 25 de maig de 2017

 

L'Alcaldessa

Montserrat Coma Ribera

ANUNCI CONVOCATÒRIA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

 

Obertura sobre 2

La Mesa de contractació per la valoració de la documentació presentada en la contractació de les obres incloses en el "Projecte de Construcció d’una planta de tractament d’ aigua a Ivars d’Urgell" es reunirà d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Obertura del SOBRE 2 .

Dia: 17 de maig de 2017.

Hora: 12.30 hores

Lloc: Seu de l’Ajuntament de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell

Acte PUBLIC

  • Declaració d’admesos i exclosos
  • Obertura sobre núm.2

Ivars d’Urgell, 15 de maig de 2017

L'Alcaldessa

Montserrat Coma Ribera

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs