Notícies

PROJECTE CONSTRUCCIÓ PLANTA DE TRACTAMENT D'AIGUA A IVARS D'URGELL

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE TRACTAMENT D'AIGUA AL MUNICIPI D'IVARS D'URGELL

  

ESMENA CLÀUSULA NÚM. 15

DEL PLEC DE CLÀUSULES: Fórmules matemàtiques 

 

Primera esmena

On hi diu:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE 3):

PUNTUACIÓ MÀXIMA 55 PUNTS

En ordre decreixent:

a)Oferta econòmica (IVA separat)......................................... fins a 45 punts

La valoració de les diferents ofertes es farà aplicant la següent fórmula:

Pi=15*(1-(Oi-Omin) / Omín)) +10

Pi = puntuació oferta que s'està valorant

Oi = preu oferta econòmica que s'està valorant

 

Ha de dir:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE 3):

PUNTUACIÓ MÀXIMA 55 PUNTS

En ordre decreixent:

a) Oferta econòmica (IVA separat)........................................ fins a 45 punts

La valoració de les diferents ofertes es farà aplicant la següent fórmula:

Pi=15*(1-(Oi-Omin) / Omín)) +30

Pi = puntuació oferta que s'està valorant

Oi = preu oferta econòmica que s'està valorant

 

Segona esmena:

On hi diu

b) Ampliació del termini de garantia.....................................fins a 10 punts.

 

Es valorarà l'ampliació del termini de la garantia ofertada pel licitador o candidat per damunt del termini
de garantia mínim establert en aquest Plec de clàusules. La valoració es farà d'acord amb el següent criteri:AMPLIACIÓ TERMINI

PUNTS

6   mesos

3,75. punts

12   mesos

7,50 punts

18   mesos

11,25. punts

24   mesos

15 punts

 

 

S'assignaran les fraccions de puntuació corresponents, en funció de la proposta presentada pel candidat o
licitador en relació amb cada tram, quan no s'ajustin exactament als relacionats.

Ha de dir

c) Ampliació del termini de garantia........................................fins a 10 punts.

 

Es valorarà l'ampliació del termini de la garantia ofertada pel licitador o candidat per damunt del termini
de garantia mínim establert en aquest Plec de clàusules. La valoració es farà d'acord amb el següent criteri:

 

AMPLIACIÓ TERMINI

PUNTS

6   mesos

2,5. punts

12   mesos

5 punts

18   mesos

7,5 punts

24   mesos

10 punts

 

S'assignaran les fraccions de puntuació corresponents, en funció de la proposta presentada pel candidat o
licitador en relació amb cada tram, quan no s'ajustin exactament als relacionats.

 

Aprovada esmena 25/04/2017

 

 

 

 

Documents per consulta i/o descarrega.

Estudi BSS        pdf            
Memòria pdf
Planol Emplaçament pdf
Planol Planta pdf
Planol Situacio pdf
Plec Condicions pdf
Pressupost pdf
Plec de clàusules pdf

 

Ultim Full

pdf

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT CONSTITUCIÓ EMD DE VALLVERD

ANUNCI

APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLVERD

 

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 1 d'abril de 2015, va aprovar inicialment l'expedient i la Memòria per a la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Vallverd, a instància de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, amb les determinacions que es recullen en la Memòria (n/ 498 30/03/2015) la qual consta en l'expedient.

L'acord adoptat i l'expedient se sotmet al tràmit d'informació pública durant un termini de 90 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la darrera publicació del corresponent anunci en el BOP i DOGC. Durant aquest termini es podran formular les al·legacions o recomanacions que es considerin adients. Aquest anunci també s'exposarà al tauler d'anuncis i pag. web de l'Ajuntament.

 

L'expedient es pot consultar en hores d'atenció al públic a les oficines de la Casa de la Vila (Passeig Felip Rodes, 11 d'Ivars d'Urgell).

 

Ivars d'Urgell, 9 d'abril de 2015.

 

 

 

Montserrat Coma Ribera

Alcaldessa en funcions

    seu-e