Edictes

EDICTE APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTE DE PLANTA DE TRACTAMENT D'AIGUA

EDICTE

Aprovació inicial de projecte planta tractament d'aigua

 

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 31 de març de 2016 va aprovar inicialment el següent projecte
d'obra:

 

- Construcció d'un a planta de tractament d'aigua al municipi d'Ivars d'Urgell

- Pressupost d'execució material: 149.554,15 €

- Pressupost Total (BI+DG+ IVA): 215.343,03 €

 

El document aprovat se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies als efectes de presentació de
reclamacions i/o al·legacions. d'acord amb l'art. 235 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
i els arts. 37 i38 del ROAS.

 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions el document s'entendrà
aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar cap altre acord.

 

Montserrat Coma Ribera

L'alcaldessa en funcions

 

 

Ivars d'Urgell, 21 d'abril de 2015

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs