Edictes

Llicència ambiental sol·licitada per Ramaderies Coll, SL

RAMADERIES COLL, SL ha presentat una sol·licitud de llicència ambiental per a l'ampliació d'una explotació porcina, sense noves construccions, situada al polígon 10, parcel·la 210, d'aquest terme municipal, i sotmesa a declaració d'impacte ambiental. Atès allò que disposa l'article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el projecte i la resta de documentació presentada se sotmeten a informació pública per un termini de trenta dies, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones que es considerin afectades d'alguna manera per l'activitat puguin efectuar les al·legacions i observacions pertinents.
Es podrà examinar l'expedient a la secretaria d'aquest Ajuntament en horari d'atenció al públic.

Ivars d'Urgell, 23 de febrer de 2016
Montserrat Coma Ribera
Alcaldessa

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs