Edictes

Aprovació definitiva pressupost 2016

Havent-se exposat al públic el pressupost general d’aquesta Corporació aprovat inicialment i corresponent a l’exercici 2016, així com la plantilla i la relació de llocs de treball, segons consta en el BOP núm. 250, de 30 de desembre de 2015 ha quedat definitivament aprovat en no haver-se presentat cap reclamació durant el termini d’exposició pública, pel que es publica el pressupost definitiu resumit per capítols, així com la plantilla i la relació de llocs de treball.

PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT

ESTAT D'INGRESSOS

CAPITOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

1

IMPOSTOS DIRECTES

589.997,69

2

IMPOSTOS INDIRECTES

12.831,92

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

216.141,92

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

471.765,87

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

11.164,30

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

73.998,30

8

ACTIUS FINANCERS

0

9

PASSIUS FINANCERS

0

 

TOTAL INGRESSOS

1.375.900,00

                                                                            

ESTAT DE DESPESES

CAPITOLS

DENOMINACIO

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

494.191,30

2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I   SERVEIS

595.581,97

3

DESPESES FINANCERES

10.408,29

4

TRANSFERÈNCIES   CORRENTS

21.147,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES   IMPREVISTOS

13.069,87

6

INVERSIONS   REALS

179.613,54

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

7.400,00

8

ACTIUS   FINANCERS

0

9

PASSIUS   FINANCERS

54.488,03

     
 

TOTAL DESPESES

1.375.900,00

 

PLANTILLA ORGÀNICA, RESUM DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2016

 

1.- PERSONAL FUNCIONARI. 2016

Denominació de places

places

vacants

Escala

Subescala

Classe

Grup

CD /CE

Habilitació   Nacional

             

Secretaria-intervenció

1

0

Hab. Nacional

Sia-Intervenció

Sia-intervenció

A2

26/si

Administració   General

           

i

Administratius

1

0

Ad. General

Administrativa

Administ.secretària-intervenció

C1

22/si

 

2.-PERSONAL LABORAL 2016

Denominació places

Places

vacants

Escala

Subescala

Classe

Grup

jornada

Aux.   Administratiu.

Aux.   administratiu

2

1

0

0

Ad. General

Ad. General

Auxiliar   administratiu

Aux. Administratiu

Ad .Secretaria

Ad.   Secretaria i Consultori mèdic

C2

Complerta

Parcial

Aux.   Administratiu

1

0

Ad. General

Auxiliar   administratiu

Aux.   Biblioteca/Aula Musica

C1

parcial

Personal oficis

             

Oficial 1

1

0

Generals

Brigada   varis

Operari   varis

AP

complerta

Oficial 2

1

0

S generals

Brigada   varis

Operari   varis

AP

complerta

Brigada   obres

1

0

S generals

Brigada   obres

Op.   especialista

AP

complerta

Neteja

2

0

S especials

Ser. neteja

Escoles

AP

parcial

Escola Bressol

             

Mestra

1

0

especials

Escola   Bressol

Tècnic   Mitjà

A2

complerta

Tècnic Ed   Infantil

1

0

especials

Escola   Bressol

Tècnic   especialista

C2

complerta

Monitora   menjador

1

1

especials

Escola   bressol

Aux.

E

parcial

Aula Música

             

Professors

2

0

especials

Aula Música

Tècnics   mitja

A2

complerta

professors

3

0

especials

Aula Música

Tècnics   mitjà

A2

parcial

Personal salvament

             

Socorristes

2

2

especials

Aula Musica

Tècnics

C2

complerta

Segons preveu l’article 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els interessats poden interposar contra aquesta aprovació definitiva, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOP.

L’alcaldessa

Montserrat Coma Ribera

Ivars d'Urgell, 22 de gener de 2016

Notícies

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs