Edictes

Acord provisional de modificació ordenances fiscals 2016

 

Edicte

Modificació ordenances fiscals 2016

Anunci d'exposició pública:

Acord Provisional de modificació ordenances fiscals 2016

 

L'Ajuntament en sessió del Ple de 5 de novembre de 2015, ha aprovat els acords següents:

 

primer. Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2016 i següents la modificació de les següents ordenances fiscals:

-Ordenança fiscal núm. 1:  Impost de bens immobles.

-Ordenança fiscal núm. 22: Reguladora de la taxa per a ensenyaments musicals a l'Aula Municipal de Música "Pare Ireneu Segarra".

-Ordenança fiscal núm. 27: Taxa pel servei de la llar d'infants municipal.

-Ordenança fiscal núm. 33: Taxa per a prestació de serveis d'urbanisme.

Segon.Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis (pàg. web) d’aquest Ajuntament i al BOPL, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’acord provisional esdevé definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 

Ivars d’Urgell, 5 de novembre de 2015

l'Alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 2016

 

 

 

 

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs