Edictes

MODIFICACIÓ OF. NÚM. 27. Taxa Llar Infants

EDICTE

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27.- TAXA PER SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

El Ple de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell en sessió de 24 de setembre de 2015, va adoptar els següents acords:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la Taxa pel servei de la llar d’infants municipal.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis (pàg. web) d’aquest Ajuntament i BOPL, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març.

QUART. Facultar a la Sra. Alcaldessa per a subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.

Montserrat Coma Ribera

L’alcaldessa

Ivars d’Urgell, 30 de setembre de 2015

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs