Edictes

EDICTE d'aprovació inicial de modificació núm. 2 del pressupost

 

BOP

Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dilluns, 5 de març de 2018           

Número 45

 

 

Número de registre 1763

 

 

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

Edicte d’aprovació inicial de modificació núm. 2 del pressupost

 

El Ple de la Corporació en sessió de 01/03/2018 ha aprovat inicialment la modificació núm.2 Pressupost de

l’exercici 2018.

 

Modificació núm. 2/8

Suplement de crèdit i generació crèdit extraordinari.

Finançament: baixes de crèdits de despeses (transferències entre partides) i nous ingressos

 

L’expedient s’exposa al públic per un termini de 15 dies hàbils durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar al·legacions i reclamacions que es considerin adients, davant del Ple de l’Ajuntament. Si transcorregut aquest termini d’exposició pública no es presenten, l’acord s’entendrà definitivament aprovat.

 

 

Ivars d’Urgell, 1 de març de 2018

L’alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

 

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs