Edictes

EDICTE Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució d'arranjament dels vestidors del camp de futbol. Fase 1

 

 

 

 

BOP

Número 18

Butlletí Oficial de la Província de Lleida 

dijous, 25 de gener de 2018

 

Número de registre 503

 pdf

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

Edicte d'aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució

d'arranjament dels vestidors del camp de futbol del

municipi d'Ivars d'Urgell fase 1

 

 

La Junta de Govern Local en sessió de 18-1-2018 va aprovar inicialment el projecte bàsic i d'execució d'arranjament dels vestidors del camp de futbol del municipi d'Ivars d'Urgell fase 1.

 

Pressupost execució material............................30.959,19 €

13% DG..........................................................4.024,69 €

6% BI.............................................................1.857,55 €

Suma............................................................36.841,43 €

21% IVA.........................................................7.736,70 €

Pressupost total per contracte (BI+DG+ IVA).....44.578,13 €

 

El document aprovat se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions, d'acord amb l'article 235 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 37 i 38 del ROAS.

 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions el document s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar cap altre acord.

 

Ivars d'Urgell, 22 de gener de 2018

L'alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

 

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs