Edictes

EDICTE Aprovació de conveni administratiu de col·laboració

 

 

pdfEDICTE

aprovació de conveni administratiu de col·laboració

 

El Ple de l'ajuntament en sessió de 02/11/2017 va aprovar el conveni administratiu de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell i la Cooperativa del camp d'Ivars d'Urgell i secció de crèdit SCCL, i la seva memòria justificativa, el contingut del conveni es transcriu tot seguit.

 

A Ivars d'Urgell, 29 de novembre de 2017

 

"REUNITS:

D'una part, la senyora Montserrat Coma Ribera, alcaldessa de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell CIF P2514300I.

 

D'una altra, el senyor Josep Coll Reig, president de la Cooperativa del Camp d'Ivars d'Urgell i Secció de Crèdit, SCCL, amb domicili social a la
Plaça Bisbe Coll, 9 d'Ivars d'Urgell.

 

ACTUEN:

La primera, en nom i representació de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, en virtut del que preveu l'art 53.1a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i art. 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i autoritzada per subscriure aquest Conveni per acord de Ple de data 2 de novembre de 2017.

 

El segon, en nom i representació de la Cooperativa del Camp d'Ivars d'Urgell, Secció de Crèdit, Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL),- d'ara en endavant Cooperativa d'Ivars, SCCL-, inscrita en el Registre General de Cooperatives del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Lleida, amb el número 98 i NIF F25004409. El Sr. Josep Coll Reig en la seva condició de president, estant facultat per acord del Consell Rector de la Cooperativa, de data 22 de desembre de 2016, ratificat posteriorment per l'Assemblea General dels Socis de la Cooperativa del Camp SCCL, celebrada el dia 18 de juny de 2017.

 

EXPOSEN:

PRIMER: L'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, és propietari de l'edifici multifuncional d'equipaments municipals diversos, situat al passeig Felip Rodés, número 8.

 

SEGON: La Cooperativa d'Ivars, SCCL, és una cooperativa agroalimentària, compromesa socialment amb les persones i el territori i àmpliament reconeguda per la societat. En funció d'aquesta voluntat de projecció social disposa d'un Fons d'Obres Socials amb dotació econòmica i d'un Pla estratègic 2013-2018 que
permet col·laborar amb l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell amb la finalitat de posar en funcionament en el municipi un Centre de serveis i suport a la gent gran.

 

TERCER: En el marc d'aquesta finalitat la Cooperativa d'Ivars, SCCL per mitjà d'acord del Consell Rector, reunit en sessió de 22/12/2016, ratificat posteriorment per l'Assemblea General dels Socis, reunida en sessió de 18/06/2017 va prendre per unanimitat l'acord de fer una donació econòmica de 200.000 € a l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, a compte del Fons d'Obres Socials de la Cooperativa, per tal que es destinin al finançament de la construcció d'un Centre de serveis i suport a la gent gran a Ivars d'Urgell.

 

QUART: En data 1 de febrer de 2017, l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell i la Cooperativa d'Ivars, SCCL, van signar un protocol amb la finalitat d'establir les bases d'una futura col·laboració entre les dues entitats als efectes de concretar aquella finalitat tot dotant al municipi d'Ivars d'Urgell d'un centre de serveis per a la gent gran.

 

CINQUÈ: L'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, va aprovar, en sessió de Ple celebrada el dia 22 de juny de 2017 el projecte denominat "Distribució interior de la planta primera d'un edifici existent, com a centre de serveis, situat al Passeig Felip Rodes, núm.8 d'Ivars d'Urgell", amb un pressupost per import de 223.363,05 + 46.906,40 (IVA) = 270.269,29 €.

 

El projecte es va entendre aprovat definitivament al no presentar-se cap al·legació i/o suggeriment dins del període d'exposició pública ( BOPL 03/07/2017).

 

Al pressupost de l'obra civil cal sumar-hi l'import de 50.898,58 € + IVA corresponent a l'adquisició de material i mobiliari destinat al Centre (Aquests imports són susceptibles de modificació en funció del pressupost d'adjudicació de l'obra)

 

SISÈ: En aplicació del que es disposa en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el marc de les seves respectives competències, l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell i la Cooperativa d'Ivars, SCCL manifesten la seva voluntat de concretar en el marc del present Conveni de Col·laboració la seva participació destinada a un fi comú, consistent en l'habilitació per la posada en funcionament en el municipi d'Ivars d'Urgell d'un Centre de serveis i suport a la gent gran, sense que es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal. Iniciativa de  finançament que, s'emmarca en el compliment de la finalitat de donar sentit al Fons Social de la Cooperativa descrit en l'anterior expositiu 1r.

 

SETÈ:. El servei objecte de conveni no es presta per una altra administració pública, ni entitat privada dins del municipi d'Ivars d'Urgell.

 

Vist l'exposat ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a aquest acte, i lliurement, aproven les següents

 

CLÀUSULES

PRIMERA. El present Conveni té per objecte plasmar les condicions per les quals es durà a terme la col·laboració entre l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell i la Cooperativa d'Ivars SCCL, amb la finalitat de construir un Centre de Serveis a Ivars d'Urgell destinat a la gent gran del municipi.

 

SEGONA. Per dur a terme l'objecte del present Conveni, les parts signatàries es comprometen al següent:

 

La Cooperativa del Camp d'Ivars d'Urgell, SCCL assumeix l'obligació de:

Col·laborar en l'execució de les obres i l'adquisició de mobiliari amb una aportació econòmica segons consta en l'acord adoptat pel Consell Rector, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2016 i ratificada per l'Assembla General de Socis, amb les condicions que consten en el mateix, les quals es transcriuen tot seguit:

-Import Total de l'aportació: 200.000,00 €.

-Primera entrega: Import 50.000,00 €, ja realitzada durant el mes de gener de 2017.

-La resta d'entregues es realitzaran en funció de les certificacions d'execució de l'obra que l'Ajuntament entregarà a la Cooperativa, essent
la primera o primeres certificacions les justificatives del primer lliurament a compte realitzat.

 

L'Ajuntament d'Ivars d'Urgell assumeix l'obligació i les despeses derivades de:


-Redacció del projecte executiu de l'obra.

-Direcció facultativa de les obres.

-Legalització de les instal·lacions.

-Gestió directa o tramitació de la gestió indirecta per l'explotació del centre

-Tramitar la licitació i contractació de les obres.

-Assumir amb càrrec al seu pressupost la part de la inversió que li correspongui.

-Consignar la despesa i el finançament de la inversió en el pressupost de l'exercici 2018 o modificacions del mateix.

-Emetre certificacions mensuals de les obres i donar-ne trasllat a la cooperativa.

 

En cap cas l'aportació financera que es comprometin a aportar les parts que subscriuen aquest conveni juntament amb altres ajuts que es puguin obtenir, serà superior a les despeses derivades de l'execució de les inversions previstes en el conveni: obra més equipaments i mobiliari.

 

TERCERA. L'òrgan encarregat d'orientar i fer el seguiment de les accions desenvolupades és Comissió de Seguiment, integrada per:

 

Ajuntament d'Ivars d'Urgell:

.Director facultatiu de les obres.

.Sra. Alcaldessa.

 

Cooperativa d'Ivars d'Urgell

.A designar

.A designar

 

QUARTA. El present Conveni tindrà una durada de 12 mesos a comptar des de la data d'inici de les obres, que es formalitzarà mitjançant la signatura de l'acta d'inici de les obres, que serà signada per representants d' ambdues parts, el tècnic director de les obres i contractista. Durant aquest període s'hauria d'acreditar l'efectiva materialització dels treballs que es descriuen en el projecte de l'obra i constitueixen l'objecte de l'aportació del Fons Social de La Cooperativa del Camp d'Ivars d'Urgell.

 

Les parts signants del conveni, si així ho consideren necessari, podran acordar unànimement la seva pròrroga d'acord amb l'art 49.h.2) de la Llei 40/2015.

 

Tot això sense perjudici que per mutu acord d'ambdues parts es doni per finalitzat el conveni un cop finalitzades les entregues econòmiques que completin l'aportació total compromesa.

 

CINQUENA. En els acabats finals del Centre de serveis i suport a la gent gran a Ivars d'Urgell, es deixarà constància gràfica i/o escrita de la col·laboració de Cooperativa d'Ivars, SCCL recollida en aquest conveni, a través d'un element visible que incorpori la imatge corporativa de l'entitat.

 

SISENA. L'incompliment de les clàusules d'aquest conveni donarà lloc a la seva extinció, prèvia denúncia de qualsevol de les parts signants. La Comissió
de seguiment , prèvia denúncia de l'incompliment, es reunirà per determinar la seva extinció.

 

Altres causes de resolució del present Conveni seran les previstes en l'art. 51 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de LRJSP.

 

SETENA. Les parts que subscriuen es comprometen, en la mesura que els correspongui, a assumir les determinacions establertes en el present Conveni.

 

VUITENA. Ambdues parts sotmetran les qüestions litigioses que puguin plantejar-se a la competència de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

NOVENA. En tots aquells aspectes, legislatius i de funcionament, no continguts en el Conveni serà aplicable la Llei 40/2015 d'1 d'octubre LRJSP.

 

DESENA. En tot allò que no estigui previst en aquest conveni s'aplicarà el contingut de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic.

 

I en prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicats.

 

Per l'Ajuntament   

                                                                                                                                                      Per la Cooperativa del Camp

Ivars d'Urgell, 22 de gener de 2018

L'alcaldessa

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs