Edictes

EDICTE: Aprovacií inicial de la modificació 6/2017

 

BOP

Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimecres, 8 de novembre de 2017

Número 215

 

 

pdf

 

 

 

 

 

Número de registre 8096

 

 

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

Edicte d’aprovació inicial de la modificació 6/2017

 

El Ple de la Corporació en sessió de 2 de novembre de 2017 ha aprovat inicialment la modificació núm.6 pressupost de l’exercici 2017.

 

Modificació núm.6/2017: Generació de crèdit i suplement de crèdit

Transferències entre partides: baixes i anul·lacions

 

L’expedient s’exposa al públic per un termini de 15 dies hàbils durant els quals les persones interessades

podran examinar-lo i presentar al·legacions i reclamacions que es considerin adients, davant del Ple de

l’ajuntament. Si transcorregut aquest termini d’exposició publica no es presenten, l’acord s’entendrà

definitivament aprovat.

 

Ivars d’Urgell, 3 de novembre 2017

L’alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

 

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs