Edictes

EDICTE DE MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST NÚMEROS 7 I 8

BOP

Butlletí Oficial de la Província de Lleida

núm. 232

Divendres, 1 de desembre de 2017pdf

 

Número de registre 8856

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

Edicte de modificacions del pressupost números 7 i 8

 

El Ple de la Corporació en sessions de 22 i 28 de novembre de 2017 ha aprovat inicialment la modificació núm.7 i núm. 8 de pressupost de l’exercici 2017.

 

Modificació núm. 7/2017: suplement de crèdit per Amortització anticipada de deute.

Modificació núm. 8/2017: generació crèdit extraordinari.

 

Els expedients s’exposen al públic per un termini de 15 dies hàbils durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar al·legacions i reclamacions que es considerin adients, davant del Ple de l’Ajuntament. Si transcorregut aquest termini d’exposició pública no es presenten, l’acord s’entendrà definitivament aprovat.

 

 

Ivars d’Urgell, 29 de novembre 2017

L’alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

 

 

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs