Edictes

EDICTE Aprovació inicial de modificació número 5 del pressupost

BOP número 193

Butlletí Oficial de la província de Lleida

Dijous, 5 d’octubre de 2017

 

Número de registre 7232

 

 

pdf

 

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

Edicte d’aprovació inicial de modificació número 5 del pressupost

 

El Ple de la Corporació en sessió de 28 de setembre de 2017 ha aprovat inicialment la modificació núm.5 del pressupost de l’exercici 2017.

 

Modificació núm.5/2017: transferències entre partides. Baixes i anul·lacions

 

L’expedient s’exposa al públic per un termini de 15 dies hàbils durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar al·legacions i reclamacions que es considerin adients, davant del Ple de l’ajuntament. Si transcorregut aquest termini d’exposició pública no es presenten reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament aprovat.

 

Ivars d’Urgell, 29 de setembre de 2017

L’alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

 

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs