Edictes

EDICTE Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances 2018

BOP Número 248

Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Divendres, 29 de desembre de 2017

Número de registre 9634

pdf

 

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances 2018

 

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i l'article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, en sessió plenària del dia 2 de novembre de 2017, aprovà provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 les quals estaran vigents des de el dia 1-1-2018 fins a la seva modificació o derogació, si s'escau.

S'ha publicat l'anunci d' aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província núm. 214 de 7 de novembre de 2017; durant període d'exposició publica no s'ha presentat al·legacions a l'acord provisional, raó per la qual l'acord esdevé definitiu.

Acords adoptats:

Aprovar amb caràcter definitiu la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels impostos i taxes següents:

-O.F. NÚM. 7

Taxa recollida d'escombraries

Article 4t. Subjectes passius

S'afegeit l'apartat 3.

 

L'ajuntament liquidarà la taxa al propietari de l'habitatge o establiment.

 

Article 6è. Quota tributària

Habitatge: 69,69 € (60%)

Habitant: 20,87 € (40%)

Comerços increment: 1,8%

 

Grup 2: + 1,8% sobres taxes vigents sobre categoria 1.

Comerços no alimentaris tals com: drogueries, regals, decoració, bicicletes, congelats, merceria, papereria, estanc, farmàcies, roba, informàtica, electrodomèstics, fotografia, llampares, mobles, cosmètica, perruqueries, centres d'estètica etc.

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

M2

<60 m2

60-100 m2

101-300 m2

301-600 m2

601-1000 m2

>1000 m2

132,34

131-189

190-568

569-1136

1137-1894

1895-2462

 

Grup 3: + 1,8% sobres taxes vigents sobre categoria 1 i 2.

Fruiteries, carnisseries, verduleries, peixateries, floristeries, forns i pastisseries amb elaboració i supermercats petits i mitjants. 

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

M2

<20

20-40

41-60

61-80

81-100

>101

132,34

268,76

555-831

832-1108

1109-1384

1385-2769

 

Grup 4: Supermercats grans (amb gestió pròpia de paper i cartó). No es modifica

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

M2

<300

301-500

501-800

801-1000

1001-2000

>2000

347-518

519-864

865-1382

1383-1728

1729-3456

3457-5184

 

Grup 5: 1,8% sobres taxes vigents sobre categoria 1 i 2.

Bars, cafeteries, forns i pastisseries sense elaboració i restaurants petits i mitjans.

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

M2

<30

30-40

41-60

61-80

81-100

>100

170,00

234,14

231-345

346-460

461-575

576-748

 

Grupo 6: Restaurants grans (amb gestió pròpia de paper-cartró i vidre). NO es modifica

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

Mitjana menús/dia

<100

101-200

201-300

301-400

>401

385-476

477-951

952-1427

1428-1902

1903-2378

 

Grup 7: Acadèmies i locutoris. 1,8% sobres taxes vigents sobre categoria 1

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

M2

<60

61-70

71-80

81-90

91-120

>120

132,34

131-154

155-176

177-198

199-264

265-330

 

Grup 8: Entitats bancàries, caixes i corredoria d'assegurances. 1,8% sobres taxes vigents sobre categoria 1

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

Nº treballadors

<5

5-6

7-8

9-10

11-12

>12

188,33

186-278

279-371

372-463

464-556

557-723

 

Grup 9: Pensions i hostals sense menjador. 1,8% sobres taxes vigents sobre categoria 1

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

Nº habitacions

<20

20-30

31-40

41-50

51-60

>60

132,34

131-200

201-267

268-333

334-400

401-520

 

Grup 10: Estacions de servei. Es modifica categoria 1

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

Nº treballadors

<3

3-4

5-6

7-8

9-10

>10

132,34

308-614

615-921

922-1228

1229-1535

1536-1995

 

Grup 11: Residències geriàtriques No es modifica

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

Nº llits

<20

20-50

51-70

71-100

101-200

>200

1550

1551-4078

4079-5709

5710-8156

8157-16311

16312-21205

 

Grup 12: Despatxos professionals, cooperatives, magatzems i oficines en general. 1,8% sobres taxes vigents sobre

categoria 1 ,2 i 3.

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

Nº treballadors

<5

5-7

8-12

13-15

16-25

>25

132,34

220,91

277,68

371-462

463-771

772-1002

 

Grup 12.1 Tallers de confecció de menys de 5 treballadors

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

Nº treballadors

<5

5-7

8-12

13-15

16-25

>25

81,44

         

 

Grup 13: Instal·ladors (calefacció, aigua, llum, electricitat) 1,8% sobres taxes vigents sobre categoria 1

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

Nº treballadors

<3

3-5

6-10

11-15

16-20

>20

132,34

131-262

263-524

525-786

787-1049

1050-1363

 

Grup 14: Tallers de forja, torn, fresa i tallers mecànics de cotxes i maquinària agrícola. 1,8% sobres taxes vigents sobre categoria 1

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

Nº treballadors

<5

5-7

8-12

13-15

16-25

>25

132,34

131-205

206-293

294-439

440-585

586-761

 

Grup 15: Tallers de fusteria i fusteria metàl·lica1,8% sobres taxes vigents sobre categoria 1

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

Nº treballadors

<3

3-5

6-10

11-15

16-20

>20

162,88

203,60

401-800

801-1200

1201-1599

1600-2079

 

Grup 16: Impremtes No es modifica

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

Nº treballadors

1

2-3

4-5

6-7

>8

296

297-889

890-1482

1483-2073

2075-2963

 

Grup 17: Serveis Funeraris/ Tanatoris

CATEGORIA

UNICA

       

UNICA €

132, 34

       

 

-O.F. NÚM. 22

Ordenança reguladora ensenyaments musicals: aula municipal de música

Queda eliminat:

Apartat 7) de l'article 6)- Avantatges econòmics sobre tarifes:

 

Els alumnes empadronats a Ivars d'Urgell.

Tarifa: 90% de la tarifa mensual que consta en l'article 9 de l'O.F. 22.

 

Article 9. Quota tributària

 

Matrícula TAXA/EUROS 1-1-2018

Alumnes 4-18 anys   51,40 €

Alumnes Adults         63,00 €

Matèries i minutatge/setmana TAXA/EUROS ALUMNES

Iniciació (llenguatge + coral) 26,10 €

Cor Picarols  9,40 €

Programa: Aprenentatge bàsic (2 cursos)

Curs: AB 1A (llenguatge + coral + instrument 30')  52,20 €

Curs: AB 1B (llenguatge + coral)   48,02 €

Curs: AB 2A (llenguatge + coral + instrument) 56,38 €

Curs: AB 2B (llenguatge + coral) 48,02 €

Programa: nivell elemental (4 cursos)

Curs: nivell elemental 1

NE 1r (llenguatge + coral +instrument 30' +agrupació instrumental) 74,12 €

Curs: nivell elemental 2

NE 2n (llenguatge + coral + instrument 30' + agrupació instrumental) 75,17 €

Curs: nivell elemental 3

NE 3r A (llenguatge + cora l+ instrument 30' + agrupació instrumental) 79,34 €

NE 3r B (llenguatge + coral + instrument 45' + agrupació instrumental) 83,52 €

Curs: nivell elemental 4

NE 4t A (llenguatge + coral + instrument 30' + agrupació instrumental) 80,39 €

NE 4t B (llenguatge + coral + instrument 45' +agrupació instrumental) 84,56 €

NE 4t C (llenguatge + coral + instrument 60' +agrupació instrumental) 88,74 €

Els alumnes de Nivell Elemental que no facin Agrupació Instrumental se'ls aplicarà un descompte de

4,00 €

Programa: aprenentatge nivell mig (4 cursos)

Curs: aprenentatge nivell mig 1

ANM 1 A (llenguatge + coral + instrument 30' + agrupació instrumental) 85,61 €

ANM 1 B (llenguatge + coral + instrument 45' + agrupació instrumental) 89,78 €

ANM 1 C (llenguatge + coral + instrument 60' + agrupació instrumental) 93,96 €

Curs: aprenentage nivell mig 2

ANM 2 A (llenguatge + coral + instrument 30' + agrupació instrumental) 87,70 €

ANM 2 B (llenguatge + coral + instrument 45' + agrupació instrumental) 91,87 €

ANM 2 C (llenguatge + coral + instrument 60' + agrupació instrumental) 96,05 €

Curs: APRENENTAGE NIVELL MIG 3

ANM 3 A (llenguatge + coral +instrument 30' + agrupació instrumental) 89,78 €

ANM 3 B (llenguatge + coral + instrument 45' + agrupació instrumental) 93,96 €

ANM 3 C (llenguatge + coral + instrument + agrupació instrumental) 98,14 €

Curs: aprenentage nivell mig 4/5

ANM 4 A (llenguatge + coral + instrument 30' + agrupació instrumental) 91,87 €

ANM 4 B (llenguatge + coral + instrument 45' + agrupació instrumental) 96,05 €

ANM 4 C (llenguatge +coral +instrument 60' + agrupació instrumental) 100,22 €

Els alumnes de Nivell Mig que no facin Agrupació Instrumental se'ls aplicarà un descompte de 4,00 €

Altres modalitats

Programa: mòdul obert (Alumnes fins a 18 anys)

Mòdul Obert Llenguatge 60'    36,54 €

Mòdul Obert Instrument 30'    39,67 €

Mòdul Obert Instrument 45'    42,80 €

Mòdul Obert Instrument 60'    48,02 €

Mòdul Obert Cor Àuria 60'     26,10 €

Mòdul Obert Conjunt Instrumental 60'  26,10 €

Programa: mòdul obert (Alumnes a partir de 18 anys)

Mòdul Obert Adults Llenguatge Nivell Avançat 60' 38,63 €

Mòdul Obert Adults Llenguatge Nivell Elemental 60' 20,88 €

Mòdul Obert Adults Cant Coral 60' 20,88 €

Mòdul Obert Adults Llenguatge Nivell Avança t+ Cor Absis 69,95 €

Mòdul Obert Adults Llenguatge Nivell Elemental + Cor Absis 46,98 €

Mòdul Obert Adults Cor Absis 120' 31,32 €

Mòdul Obert Adults Cor Àuria 60' 26,10 €

Mòdul Obert Adults Instrument 30' 42,80 €

Mòdul Obert Adults Instrument 45' 48,02 €

Mòdul Obert Adults Instrument 60' 52,20 €

Mòdul Obert Adults Conjunt Instrumental 60'   26,10 €

Música tradicional 30' (alumnes matriculats en un pack) 5,00 €

Música tradicional 30' 12,00 €

Mòdul Obert Combo / Batucada 20,00 €

Mòdul Obert Adults Llenguatge elemetal + cor Absis + instrument 30' 93,11 €

 

 

-O.F. NÚM. 27

Taxa servei llar d'infants

Servei de menjador/càtering: 6,00 €/dia.

Es liquidarà per mesos vençuts.

 

-O.F. NÚM. 33

Taxa per la prestació de serveis municipals d'urbanisme

 

Article 5. Quota tributària

Apartat 7. Llicències de segregació, parcel·lació i regularització: 54,85 €.

 

Contra l'aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de

publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província de Lleida.

 

Ivars d'Urgell, 23 de desembre de 2017

L'alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

 

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs