Edictes

EDICTE APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA MILLORA-3

BOP Número 222

 

Butlletí Oficial de Província de Lleida,

 Divendres, 17 de novembre de 2017

 

Número de registre 8414

 

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

Edicte d’aprovació inicial modificació PLA Millora- 3

 

 

 

La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia, en sessió de 13 de novembre de 2017, va adoptar entre altres els acords següents:

 

Primer: aprovar inicialment el Pla de millora urbana del sector PM-3 Catalana de Farratges, redactat per Arku 3 Urban, SLP.

Promotor: Aldahra Fagavi, SL (abans Catalana de Farratges, SL), amb les consideracions que hi figuren als informes tècnics emesos.

 

Segon: iniciar el tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci al BOP, al DOGC i publicar anunci a un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal i pag. web de l’ajuntament, a fi de que qualsevol que ho desitgi pugui examinar el document aprovat i presentar, durant el

termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

El còmput del termini d’un mes s’iniciarà a comptar des del dia hàbil posterior a la data de publicació d’aquest anunci al BOP de Lleida.

 

Tercer: Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.

 

Ivars d’Urgell, 14 de novembre de 2017

L’alcaldessa,

Montserrat Coma Ribera

 

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs