Edictes

ANUNCI ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE: CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE TRACTAMENT D'AIGUA

                                BOP Número 136

                   Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 14 de juliol de 2017

 

Número de registre 5347

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

 

Anunci d’adjudicació definitiva del contracte: construcció d’una planta de tractament

Construcció d’una planta de tractament d’aigua al municipi d’Ivars d’Urgell

 

De conformitat amb l’article 154.4 del TRLCSP, s’anuncia l’adjudicació del següent contracte

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament d’Ivars d’Urgell.

b) Òrgan de contractació: ple de l’ajuntament.

 

2. Objecte del contracte

Construcció d’una planta de tractament d’aigua al municipi d’Ivars d’Urgell.

 

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació ordinària.

b) Procediment: obert, diferents criteris.

 

4. Pressupost base de licitació

Tipus de Licitació: 177.969,44 €

IVA 21%: 37.373,58 €

Total: 215.343,03 €

 

5. Adjudicació

Data: 22 de juny de 2017.

Adjudicatari. Sorea, Societat Regional de Abastecimiento de Agua S.A.U.

Import adjudicat: 168.000,00 € + 35.280,00 € (21% IVA)= 203.280,00 €

 

6. Formalització del contracte

La formalització del contracte s’efectuarà dins del termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la

recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació.

 

Ivars d’Urgell, 6 de juliol de 2017

L’alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs