Edictes

EDICTE Aprovació definitiva d'ocupació directa de sòls en PMU-4 "Carretera de Vila-sana"

 

BOP Dimecres, 5 de juliol de 2017

 

Número de registre 5045

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

Anunci d’aprovació definitiva d’ocupació directa de sòls

 

Per acord de Ple municipal, de 22 de juny de 2017, es va aprovar definitivament l’expedient d’ocupació directa dels sòls inclosos al PMU-4 “Carretera de Vila-sana” del nucli de Vallverd, qualificats com a sistema d’equipaments públics pel POUM d’Ivars d’Urgell, de conformitat als següents acords

 

S’ACORDA:

 

Primer. Estimar parcialment les al·legacions formulades per Antònia Perera Mata en data 15 de maig de 2017 (RE 867), ampliades per escrit de 29 de maig de 2017 (RE 946), en el sentit de que les eventuals indemnitzacions que s’hagin de satisfer en favor de la mateixa per la pèrdua de cultius i conceptes associats es concretaran en el moment de l’efectiva ocupació dels terrenys, amb expressa desestimació de la resta d’al·legacions.

 

Segon. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats continguda al document II de l’expedient d’ocupació directa dels sòls destinats a equipament públic del PMU-4 “Carretera de Vila-sana”, del nucli de Vallverd, d’Ivars d’Urgell, així com l’aprofitament urbanístic que els correspon i en el PMU-4 on aquest hagi de materialitzar-se:

 

Finca núm.1

- Emplaçament: Partida Esparta, nucli de Vallverd (municipi d’Ivars d’Urgell).

- Titular Registral i cadastral: Antonia Perera Mata (ple domini)

- Inscripció Registral: Finca 769; Volum 3485; Llibre 79 d’Ivars d’Urgell; Finca 212, Registre de la Propietat

de Balaguer.

- Superfície registral: 62.864 m².

- Superfície afectada per l’ocupació directa: 1.355,67 m².

- Càrregues registrals: lliure de carregues.

- Referencia cadastral 25143A003000940000QR.

 

Finca núm.2.

- Emplaçament: Partida les Forques s/n, d’Ivars d’Urgell.

- Titular Cadastral: Rafael Esqué Bonjorn.

-Inscripció Registral: No es disposa d’informació registral.

- Superfície afectada: 814,67 m².

- Càrregues registrals: No es disposa d’informació registral.

- Referencia cadastral: 25143A3000930000QK.

Aprofitament urbanístic: li correspon dins l’àmbit del Pla de Millora Urbana núm. 4 “Carretera de Vila-sana”

del POUM d’Ivars d’Urgell.

- Coeficient d’edificabilitat bruta del sector: 1,20 m²st/m².

- Cessió al municipi en concepte d’aprofitament urbanístic: 10%

- Aprofitament urbanístic que es reconeix per raó de l’ocupació dels sòls descrits:

Finca 1: 1.355,67 m² x 1,20 m²st/m² x,0,9 = 1.464,12 m²st.

Finca 2: 814,67 m² x 1,20 m²st/m²x0,9 = 879,84 m²st

- Aquest sostre es concretarà en el projecte de reparcel·lació en els diferents usos del sòl previstos en la

fitxa del POUM.

 

Tercer. Aprovar definitivament l’expedient d’ocupació directa dels sòls destinats a sistemes urbanístics d’espais públics-esportius inclosos en el PMU-4 "Carretera de Vila-sana” del nucli de Vallverd, del municipi d’Ivars d’Urgell, el qual implica la declaració d’urgència de l’ocupació dels béns i drets afectats i, en conseqüència, el lliurament als afectats de les corresponents certificacions d’aprofitament urbanístic.

 

Quart. Instar al Registre de la Propietat de Balaguer a inscriure la certificació d’aprofitament urbanístic.

 

Cinquè. Delegar a l’alcaldia la competència per a convocar als interessats en el present expedient per tal que el dia i hora que s’indiqui en la resolució que es dicti subscriguin les actes d’ocupació dels sòls destinats a sistemes urbanístics d’espais publicoesportius inclosos en el PMU-4 “Carretera de Vila-sana” del nucli de Vallverd.

 

Notificar individualment aquest acord d’aprovació definitiva a les persones propietàries, titulars de drets reals i altres interessats afectats.

 

Sisè. Publicar el present acord en el BOP de Lleida, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a un diari de tirada provincial.

 

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos. Ambdós terminis a comptar des del dia següent al de la publicació del present acord.

 

Ivars d’Urgell, 29 de juny de 2017

L’alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

 

 

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs