Edictes

EDICTE Aprovació inicial projecte reduït sala recuperació, psicomotricitat i activitat per a la gent gran

 

EDICTE

Modificat projecte reduït Sala recuperació, psicomotricitat i activitat per la gent gran

Aprovació inicial de projecte reduït d'obra/ modificat.

 

La Junta de Govern Local en sessió de 13 de març de 2017 va aprovar inicialment la modificació del

projecte d'obra reduït denominat:

Adequació de la sala existent com a sala de recuperació, psicomotricitat i activitats de caire saludable per a

la gent gran.

Pressupost d'execució material: 16.452,70 €

13% DG : 2.138,85 €

6% BI : 987,16 €

Subsuma : 19.578,71 €

21% IVA: 4.111,53 €

Pressupost Total (BI+DG+ IVA): 23.690,24 €

El document aprovat se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies als efectes de presentació de

reclamacions i/o al·legacions. D'acord amb l'art. 235 de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya i els

arts. 37 i38 del ROAS.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions el document

s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar cap altre acord.

 

Ivars d'Urgell, 20 de març de 2017

L'alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

 

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs