Edictes

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL. OCUPACIÓ DIRECTA DE SÒLS EN EL PMU-4 VALLVERD

 

 

E D I C T E

 

Aprovació inicial. Ocupació directa de sòls en el PMU-4 Vallverd

ANUNCI

 

Per Acord del Ple de data 6 d'abril de 2017, es va aprovar inicialment l'ocupació directa de sòls inclosos al

PMU-4 Carretera de Vila-sana del POUM d'Ivars d'Urgell i la relació de béns i drets afectats per l'ocupació

directa els terrenys qualificats pel planejament com a sistema d'equipaments públics, incloent els

aprofitaments urbanístics corresponents a cadascun dels propietaris afectats i el sector o polígon d'actuació

urbanística on hauran de fer-se efectius els seus drets.

Finca núm. 1

Emplaçament: Partida Esparta, nucli de Vallverd (municipi d'Ivars d'Urgell)

Titular Registral i cadastral: APM inicials titular (ple domini)

Inscripció Registral: finca 769; volum 3485; llibre 79 d'Ivars d'Urgell; finca 212, registre de la propietat de

Balaguer

Superfície registral: 62.864 m2

Superfície cadastral: 61.946 m2

Superfície afectada per l'ocupació: 1.355,67 m2

Carregues registral: lliure de càrregues

Referencia cadastral 25143A003000940000QR

Parcel·la 94, polígon 3. TM d'Ivars d'Urgell

Finca núm. 2

Emplaçament: Partida les Forques s/n, d'Ivars d'Urgell

Titular Cadastral: REB inicials titular

Inscripció Registral: no es disposa d'informació registral

Superfície total parcel·la cadastral: 4.084,00 m2

Superfície afectada: 814,67 m2

Carregues registral: no es disposa d'informació registral

Referencia cadastral: 25143A003000930000QK

Parcel·la 93. Polígon.3 TM d'Ivars d'Urgell

De conformitat amb l'article 215 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18

de juliol, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de

publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè

es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

Ivars d'Urgell, 12 d'abril de 2017

L'alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

 

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs