Edictes

EDICTE Aprovació inicial del pressupost exercici 2017

EDICTE

 

Aprovació inicial del pressupost exercici 2017

 

Per Acord de Ple adoptat en sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2016 es va aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2017, bases d'execució, plantilla i retribucions, corresponents a l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell

En compliment d'allò establert a l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, s'exposa al públic durant el termini de quinze dies l'expedient complet a efectes de que els interessats que s'assenyalen a l'article 170 de la llei abans citada puguin examinar-lo i presentar reclamacions pels motius que s'assenyalen a l'apartat 2n del citat article.

Lloc: oficines de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell

Horari : 10.00 h a 13.30 h de dilluns a divendres

Pàg. web ajuntament.

En el supòsit que en el termini d'exposició pública no es presentin reclamacions, el pressupost s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés.

 

L'alcaldessa

Montserrat Coma Ribera

 

Ivars d'Urgell, 29 de desembre de 2016

Notícies

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs