Edictes

EDICTE Aprovació definitiva Modificació núm. 3 pressupost exercici 2016

 

 

EDICTE

 

Aprovació definitiva de la modificació núm.3 del pressupost exercici 2016.

 

 

El Ple de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió de 29 de novembre de 2016 va aprovar la modificació núm. 3/2016 del pressupost vigent, per mitjà de suplement de crèdit per transferències internes i crèdit extraordinari.

 

 

Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovada la modificació.(BOP núm. 233)

 

En compliment del que disposa l’art. 169.3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el resum.

 

 

DESPESES ( suplement + generació de crèdit)

 

CAPÍTOL   I

45.124,90

CAPÍTOL   VI

18.303,28

TOTAL

63.428,18

 

 

INGRESSOS (minoració i baixes partides)

 

Capítol   II

                 44.902,11

Capítol   III

                      898,54

Capítol   V

                      222,79

CAPÍTOL   VI

                 17.404,74

TOTAL

                   63.428,18

 

 

 

 

L’alcaldessa

 

Montserrat Coma Ribera

 

 

Ivars d’Urgell, 29 de desembre de 2016

 

 

 

 

Notícies

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs