Edictes

Edicte de modificació dels estatuts del Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana

 

El ple de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió de 29 de novembre de 2016, va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Vila-sana.

 

D’acord amb que determina l’art 160 i 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord adoptat s’exposa al públic per un termini de 30 dies, per mitjà d’anuncis en el BOP de Lleida, DOGC i pàg. web de l’ajuntament.

 

El còmput del termini de 30 dies s’iniciarà el dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Lleida, independentment de la data de publicació en altres mitjans.

 

L’alcaldessa

 

Montserrat Coma Ribera

 

Ivars d’Urgell,19 de desembre de 2016

 

(Publicat al BOP de Lleida núm. 245 de data 23/12/2016)

 

Notícies

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs