Edictes

EDICTE Aprovació inicial de la modificació núm.3 del pressupost 2016

EDICTE

Modificació del pressupost número 3/2016

El Ple de la Corporació, en sessió de 29 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment la modificació núm.3 Pressupost de l’exercici 2016.

Modificació núm.2/2016: Suplement de crèdit per transferències internes entre partides i crèdit extraordinari.

L’expedient s’exposa al públic per un termini de 15 dies durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar al·legacions i reclamacions que es considerin adients, davant del Ple de l’ajuntament. Si transcorregut aquest termini d’exposició publica no es presenten, l’acord s’entendrà definitivament aprovat.

L’alcaldessa,

Montserrat Coma Ribera

Ivars d’Urgell, 1 de desembre de 2016

Notícies

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs