Edictes

Llicència d'obres Josep Segura Estany

JOSEP SEGURA ESTANY ha sol·licitat a aquest Ajuntament llicència d’obres en sòl no urbanitzable pe a l’execució de les obres de millora en una granja de vedells, situada al polígon 10, parcel·la 171 del terme municipal d’Ivars d’Urgell, per adaptació a la normativa vigent de benestar animal.

En compliment del que preveu l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en tractar-se d’un projecte d’ampliació d’una activitat ramadera sense incrementar la capacitat productiva per adaptar les instal·lacions a les exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de ramaderia, s’exposa al públic l’expedient per termini de vint dies, comptats des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al efectes que els interessats legítims puguin presentar les observacions i les al·legacions que creguin adients. L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.

Ivars d'Urgell, 3 de novembre de 2016

L’alcaldessa

Montserrat Coma Ribera

Notícies

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs