Edictes

EDICTE DE CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL DEL POUM

EDICTE

 

Correcció d’error material del POUM d’Ivars d’Urgell

 

Per a general coneixement es fa públic que el Ple de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2016, va adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta de nombre legal de membres de la corporació els següents acords:

PRIMER: Aprovar la correcció de l’error material que afecta al plànol 4.1 QUALIFICACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL. NUCLI D’IVARS D’URGELL i plànol 5.3. ORDENACIÓ DETALLADA DE SÒL URBÀ, del PUOM d’Ivars d’Urgell, en el sentit que en la illa situada entre el carrer Montsec, carrer Macià Viladot i carrer Sense Nom, hi consti la qualificació 1p a l’interior de l’illa, segons consta en informe emès per l’arquitecte municipal i tal com queda grafiat en els plànols adjunts a l’acord.

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que en dimana, a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que procedeixi a incorporar-ho dins de la documentació del POUM d’Ivars d’Urgell.

TERCER: Fer pública la correcció aprovada per mitjà d’anuncis en el BOP i en la pàg. web de l’ajuntament.

 

L’ALCALDESSA

Montserrat Coma Ribera

 

Ivars d'Urgell, 11 de juliol de 2016

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs