Edictes

Edicte ampliació granja porcina Jaume Farran Curià

JAUME FARRAN CURIÀ ha presentat un projecte i altra documentació tècnica per a l’ampliació d’una granja porcina, situada al polígon 4, parcel·les 33, 34 i 35, d’aquest terme municipal. Atès que l’activitat està classificada a l’Annex I.1 i sotmesa al règim d’autorització ambiental i d’acord amb allò que disposa l’article 20.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el projecte i la resta de documentació presentada se sotmeten a informació pública per un període de vint dies, i a informació veïnal per un període de deu dies hàbils, per tal que les persones que es considerin afectades d’alguna manera per l’activitat puguin efectuar les al·legacions i observacions pertinents.

Es podrà examinar l’expedient a la secretaria d’aquest Ajuntament en horari d’atenció al públic.

Ivars d’Urgell, 5 de setembre de 2016

Montserrat Coma Ribera

Alcaldessa

Agenda d'activitats

Maig

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs